Biblia instrukcją do dobrego życia

x
 • Zachowywanie czystego umysłu

  Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym,
  co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste,
  co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały,
  a Bóg pokoju będzie z wami.

 • Odrzucanie złych myśli

  Występne podszepty ma bezbożny
  we wnętrzu serca swego.
  Lecz szlachetny ma myśli szlachetne,
  i on obstaje przy tym, co szlachetne.

 • Miłuj nieprzyjaciół

  Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
  którzy was prześladują; tak będziecie dziećmi Ojca
  waszego, który jest w niebie. Jeśli bowiem miłujecie tych,
  którzy was miłują, cóż szczególnego czynicie?
  Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali,
  jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

 • Poręczanie

  Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę,
  ani wśród tych, którzy ręczą za długi,
  bo jeżeli nie masz czym zapłacić,
  zabiorą łóżko spod ciebie.

 • Pożyczanie

  Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od
  ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. A jeśli pożyczacie
  tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką
  wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają
  grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem.

 • Długi

  Bogacz panuje nad nędzarzem,
  lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.
  Drogo zostaliście wykupieni,
  nie stawajcie się niewolnikami ludzi.

 • Skuteczna modlitwa

  Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje,
  ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego,
  wysłuchuje.

 • Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej

  Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym
  rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie
  pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione
  przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy
  przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Oddajcie każdemu
  to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło –
  cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

 • Miłość

  Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
  Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem
  przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie
  pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie:
  Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie
  wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym
  wypełnieniem Prawa.

 • Wróżby i szamanizm

  Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał
  wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt,
  kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał
  się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy,
  kto to czyni. A gdy wam będą mówić: Radźcie się
  wywoływaczy duchów i czarowników, to powiedzcie:
  Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?

 • Zdrowie

  Będziesz pilnie słuchał głosu Pana Boga twego,
  a co dobrego w oczach jego czynić będziesz, i nakłonisz
  uszy ku przykazaniom jego, a żadnej choroby, którą
  dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę na ciebie; bom Ja Pan,
  Twój lekarz.

 • Odżywianie

  Nie bywaj wśród upijających się winem
  lub obżerających się mięsem. Gdyż pijak i żarłok
  ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Gdy z możnym
  zasiądziesz do stołu, uważaj pilnie, co masz przed sobą,
  i przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz.

 • Dbałość o ciało

  Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch
  Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą,
  tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta,
  a wy nią jesteście.

 • Pycha

  Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed
  ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy
  z pyszałkami.

 • Złość

  Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk,
  i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was
  wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich
  uprzejmi i serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie,
  jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

 • Troski

  Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie
  jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.
  Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
  potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo
  Niebieskie i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie
  wam dodane.

 • Radość

  I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu
  zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne,
  gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u
  drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim
  panować.

 • Owoce życia z Bogiem

  Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój,
  cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  łagodność i wstrzemięźliwość.

 • Uczynki ciała

  Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie:
  wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
  bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew,
  knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa,
  pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam
  wam, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie
  odziedziczą.

 • Szlachetna mowa

  Niech żadne nieprzyzwoite słowo
  nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre,
  które może budować, gdy zajdzie potrzeba,
  aby przyniosło błogosławieństwo tym,
  którzy go słuchają.

 • Plotka

  Nienawidzę przewrotnej mowy. Złośnik zważa
  na złośliwe wargi, fałszywy słucha
  zgubnego języka. Kto skrycie oczernia bliźniego
  swego, tego zniszczę.

 • Przyjaźnie

  Miła mowa pomnaża przyjaciół,
  a język uprzejmy pomnaża miłe pozdrowienia.
  Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie,
  a niezbyt szybko mu zaufaj! Bywa bowiem przyjaciel,
  ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim
  w dzień twego ucisku.

 • Praca

  Kto nie chce pracować, niechaj też nie je.
  Temu, który pracuje poczytuje się zapłatę
  nie tytułem łaski, a należności. Mówi bowiem
  Pismo: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
  Lecz ten, który jest niedbały w pracy,
  jest bratem szkodnika.

 • Lenistwo

  Jak drzwi obracają się na zawiasach,
  tak próżniak na łóżku. Leniwy wiele pożąda,
  a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona.
  Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się
  jej postępowaniu abyś zmądrzał.

 • Nieuczciwe zarabianie pieniędzy

  Biada ciągnącemu dla domu swego zysk nieprawy.
  Lepiej mieć mało z prawością, niż wielkie zyski
  z bezprawiem. To bogactwo jest dobre, które jest
  bez grzechu.

 • Materializm

  Nikt nie może dwóm panom służyć,
  gdyż albo jednego nienawidzić będzie,
  a drugiego miłować, albo jednego trzymać
  się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu
  służyć i mamonie.

 • Rozwód

  Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem
  nierządu – a bierze inną, popełnia
  cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze
  za żonę, popełnia cudzołóstwo.

 • Małżeństwo

  W końcu więc niechaj także każdy
  z was tak miłuje swą żonę jak siebie
  samego. A żona niechaj się odnosi
  ze czcią do swojego męża.

 • Rodzina

  Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom
  we wszystkim, bo to jest miłe Panu.
  Rodzice, nie rozdrażniajcie waszych
  dzieci, aby nie traciły ducha.

 • Seks

  Mąż niech pełni swą powinność wobec
  żony, podobnie i żona wobec męża.
  Żona nie rozporządza własnym ciałem,
  lecz jej mąż; podobnie mąż nie rozporządza
  własnym ciałem, ale jego żona. Nie unikajcie
  się nawzajem, chyba że za obopólną zgodą,
  na jakiś czas, aby oddać się modlitwie.
  Potem znów bądźcie razem, aby szatan
  nie kusił was rozpustą.

 • Ubiór

  Kobieta nie będzie nosiła ubioru
  mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety;
  gdyż każdy, kto tak postępuje,
  obrzydły jest dla Pana, Boga swego.

 • Kobieta

  Ozdobą waszą niech nie będzie to,
  co zewnętrzne, trefienie włosów,
  złote klejnoty lub strojne szaty,
  lecz ukryty wewnętrzny człowiek
  z niezniszczalnym klejnotem łagodnego
  i cichego ducha, który jedynie
  ma wartość przed Bogiem.”

x

x

x

x